APPLY

ការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី

 

Programme Information

ព័ត៌មាន

ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការដាក់ពាក្យនៅជុំទីមួយ អ្នកនៅមានឱកាសបន្តការដាក់ពាក្យតទៅទៀត។

ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យនៅ ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

If you missed the first round of applications - you have one more chance to apply

Deadline: 28 May, 2018

Programme: 

អំពីគំរោង៖ គំរោង The Sound Initiative គឺជាគំរោងដែលផ្តោតទៅលើការ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈផ្នែកតន្រ្តីដល់ អ្នកនិពន្ធបទភ្លេង ទំនុកច្រៀង និង ផលិតករតន្រ្តីដែលចង់បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត។ 

The Sound Initiative is a vocational music education programme for singer/songwriters and music producers. 

Structure:

វគ្គទីមួយ នៃកម្មវិធី គឺជាតន្ត្រី Bootcamp ដែលមានរយៈពេលវឹកហាត់ចំនួនមួយខែ កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

Part I of the programme is a music bootcamp - one month music training
Bootcamp Dates: July 2nd - July 31st

វគ្គទីពីរ
ប្រសិនបើអ្នកប្រលង និងសំភាសន៌ជាប់ Bootcamp អ្នកនឹងត្រូវបានទទួលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប៉ៗទៀត។

កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃទី ០១ ខែសីហា ដល់ ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

Part II
If you pass the bootcamp through an exam and interview - you will be accepted into the rest of the programme.
TSI Programme Dates:  August 2018- April, 2019.

Application Deadline: 

ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ ម៉ោង ៥ល្ងាច ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨
Applications for bootcamp are due by 5:00pm May 28th 2018 - last deadline!!

ទំនាក់ទំនង៖ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ឬសំនួរ សូមទាក់ទងមកកាន់អ៊ីម៉ែល theavy@thesoundinitiative.com.
Contact: If you have questions please contact theavy@thesoundinitiative.com |


Eligibility 

លក្ខខ័ណ្ឌ

Nationality: 

Khmer
ជនជាតិខ្មែរ

Age:

18 - 30
អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣០ឆ្នាំ

Education and English Proficiency: 

Applicants should be able to speak and write in and understand basic English. Be able to read and write khmer
កំរិតភាសា៖ បេក្ខជនទាំងអស់តំរូវអោយចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាន
កំរិតវប្បធ៌ម៖ អាចសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរបាន

Information: 
ព័ត៌មាន៖

 1. Musicians from all backgrounds are encouraged to apply, with or without formal musical training. 
  លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងជំនាញតន្ត្រីអោយដាក់ពាក្យចូលរួម
 2. We welcome music of all genres - but your music must be your own and original. 
  ពួកយើងស្វាគមន៍តន្រ្តីគ្រប់ប្រភេទ  ប៉ុន្តែវាត្រូវតែជាបទចំរៀងដែលនិពន្ធដោយខ្លួនឯងដោយមិនចំលងគេ។
 3. Musicians must be able to attend to the whole programme. 
  បេក្ខជនត្រូវតែចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់វគ្គទាំងអស់
 4. Strong commitment to becoming a professional musician and music leader.
  មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងអោយក្លាយទៅជាតន្រ្តីករអាជីព
 5. Open to collaboration and self motivated - this programme is an opportunity to: learn; create new musical material; collaborate on new projects; learn from your peers, group leaders and mentors; and create professional connections. 
  បើកចិត្តទូលាយក្នុងការសហការជាមួយនិងអ្នកដទៃ ក៏ដូចជាការមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសិក្សា។វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាឱកាសសំរាប់ សិក្សារស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានគ្រិះនៃតន្រ្តី  ការបង្កើតបទចំរៀងថ្មី រួមគ្នាបង្កើតគំរោងថ្មីៗ ការសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមក  ការសិក្សាជាក្រុមនិង ការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយតន្រ្តីករអាជីពដ៏ទៃទៀត។

PLEASE NOTE

* Include as much detail as possible - Incomplete applications will not be accepted *

សូមសរសេរព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់ដែលបានតំរូវ ការបំពេញពាក្យដែលមិនមានព័ត៌គ្រប់គ្រាន់នឹងមិន ត្រូវបានជ្រើសរើសទេ

* Please make sure you upload direct links to your own music under question 9 of the application*

សូមផ្ញើរតំណចូលទៅកាន់បទចំរៀងរបស់អ្នកដូចដែលបានតំរូវក្នុងសំនួរទី៩